Leveringsvoorwaarden

Artikel 1

Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die ComPas tekst en redactie met een afnemer sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden. ComPas tekst en redactie wordt verder de leverancier genoemd. Degene die met ComPas tekst en redactie de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder de afnemer genoemd.

 

Kwaliteit

Artikel 2

De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

Geheimhouding

Artikel 3

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 4

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Als er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven van de leverancier.

Artikel 5

Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden schriftelijke afspraken gemaakt over:
1. het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
2. de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
3. de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
4. de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
5. (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
6. wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
7. de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, floppy, post, fax, modem, koerier, etc.);
8. de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;
9. het geldende honorarium.

Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:
- eindredactie;
- administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
- correctie van zet- en/of drukproeven;
- verzorging van illustraties en/of fotografie;
- vormgeving;
- begeleiding van druk en afwerking;
- overige organisatorische begeleiding;
- vertalingen.

Artikel 6

Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

Concepttekst en eenmalige herziening

Artikel 7

Als de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 8

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Offerte en offertekosten

Artikel 9

In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 10

Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, als voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of als de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden. Als een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11

De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat, blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyse en dergelijke journalistieke bijdragen, mag de opdrachtgever de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren. De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

Artikel 12

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

Kostensoorten

Artikel 13

In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal de leverancier dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

Levering en eerste gebruiksrecht

Artikel 14

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

Artikel 15

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Vrijwaring

Artikel 16

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

 

Auteursrechten

Artikel 17

De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

Artikel 18

Als de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm, bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 18A

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 19

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 20

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 21

De bepalingen van artikel 16 tot en met 20 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 22

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

 

Artikel 23

Voor ideeën en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Betaling

Artikel 24

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 25

De betalingstermijn is 14 dagen na levering. Als de leverancier wenst te factureren dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Het factuurbedrag wordt verhoogd met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 14 dagen mag de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 26

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,- alles exclusief omzetbelasting.